Podmienky používania

1. ZÁVÄZNÁ DOHODA, Tieto Podmienky používania fungujú ako záväzná dohoda („Zmluva“) medzi vami a spoločnosťou Quotespedia („nás“, „my“, „naša“). Vstupom na túto webovú stránku (ďalej len „stránka“) beriete na vedomie konštruktívne oznámenie o týchto podmienkach používania a svojej dohode, že budete viazaní týmto jazykom.

2. POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA, Veríme v transparentnosť, pokiaľ ide o naše postupy pri zhromažďovaní osobných údajov a informácií, a preto sme uverejnili a Ochrana osobných údajov za vašu úpravu.

3. SÚLAD S PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, Pri prístupe na stránku alebo jej používaní súhlasíte s dodržiavaním práv duševného vlastníctva iných osôb. Vaše používanie stránky sa vždy riadi zákonmi o autorských právach, ochranných známkach a inými zákonmi o duševnom vlastníctve a podlieha im zákony. Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať, sťahovať, zobrazovať, vykonávať, prenášať alebo inak distribuovať akékoľvek informácie alebo obsah (ďalej len „obsah“), ktoré porušujú autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva tretích strán. Súhlasíte, že budete dodržiavať zákony týkajúce sa vlastníctva autorských práv a využívania duševného vlastníctva a vy budete zodpovední výlučne za akékoľvek porušenie akýchkoľvek príslušných zákonov a za akékoľvek porušenie práv tretích strán spôsobené akýmkoľvek obsahom, ktorý poskytnete alebo prenesiete. Dôkazné bremeno, že akýkoľvek obsah neporušuje žiadne zákony ani práva tretích strán, spočíva výlučne na vás.

4. ŽIADNE ZÁRUKY. POSKYTUJEME STRÁNKU DOSTUPNÚ PRE VÁS „AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. ODPORÚČAME RIZIKO ŽIADNEHO A VŠETKÉHO POŠKODENIA ALEBO STRATY Z POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO NESPRÁVNE POUŽÍVANIE K MAXIMÁLNEM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONOM VÝSLOVNE ZRIEKAME ŽIADNE A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, TÝKAJÚCE SA STRÁNKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POROVNANIE. NEZARUČUJEME, ŽE STRÁNKA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE PREVÁDZKA STRÁNKY BUDE NEPRERUŠENÁ ALEBO BEZ CHYBY.

5. OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA VÁS JE OBMEDZENÁ. K MAXIMÁLNEM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONOM V ŽIADNEJ PRÍPADE NEZODPOVEDÁME ZA POŠKODENIA AKÉKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE, ALE NEMIEM OBMEDZENÉ NA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ÚDAJE, BEZ OHĽADU NA PREDCHÁDZAJÚCE ZARIADENIA). ) VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO INÝCH MATERIÁLOV ALEBO INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH NA STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S VÁŠHO POUŽITÍM Toto obmedzenie platí bez ohľadu na to, či škoda vznikla v dôsledku porušenia zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie alebo formy konania.

6. AFFILIOVANÉ STRÁNKY, Môžeme spolupracovať s viacerými partnermi a pridruženými spoločnosťami, na ktorých webové stránky môžu byť v rámci tejto stránky prepojené. Pretože nemáme kontrolu nad obsahom a výkonom týchto partnerských a pridružených stránok, nedávame žiadne sľuby ani záruky týkajúce sa presnosti, obsahu alebo kvality informácií poskytnutých na týchto stránkach a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za nezamýšľané, nevhodné, nepresný, zavádzajúci alebo nezákonný obsah, ktorý sa môže nachádzať na týchto stránkach. Podobne z času na čas v súvislosti s vaším používaním tejto stránky môžete mať prístup k položkám obsahu (vrátane, ale nielen) webových stránok, ktoré vlastnia tretie strany. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že neposkytujeme žiadne záruky a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za presnosť, menu, obsah alebo kvalitu tohto obsahu tretích strán a že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, tieto Podmienky používania upravujú vaše použitie akéhokoľvek obsahu a všetok obsah tretích strán.

7. ZAKÁZANÉ POUŽITIA, Na vaše povolené používanie Stránky ukladáme určité obmedzenia. Zakazuje sa vám porušovať alebo sa pokúšať porušovať akékoľvek bezpečnostné prvky tejto lokality vrátane, okrem iného, ​​(a) prístupu k obsahu alebo údajom, ktoré nie sú určené pre vás, alebo prihlásenie na server alebo účet, ku ktorému nemáte oprávnenie; (b) pokus o testovanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti Stránky alebo akéhokoľvek pridruženého systému alebo siete alebo o porušenie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení bez riadneho oprávnenia; (c) zasahovanie alebo pokus o zasahovanie do služby pre ktoréhokoľvek užívateľa, hostiteľa alebo sieť, vrátane, okrem iného, ​​prostredníctvom zaslania vírusu na web, preťaženia, „záplavy“, „spamovania“, „bombardovania pošty“ alebo "zhadzovať"; (d) používanie tejto stránky na zasielanie nevyžiadaných e-mailov vrátane, okrem iného, ​​propagácie alebo reklamy na produkty alebo služby; (e) falšovanie hlavičiek paketov TCP / IP alebo akejkoľvek časti informácií v hlavičkách v akomkoľvek e-maile alebo v akomkoľvek zverejňovaní prostredníctvom stránky; alebo (f) pokus o modifikáciu, spätné zostavenie, dekompiláciu, rozobratie alebo iné zníženie alebo pokus o redukciu akéhokoľvek podoby zdrojového kódu, ktorý sme použili pri poskytovaní stránky, na ľudsky vnímateľnú formu. Ďalej je vám zakázané kopírovať akýkoľvek obsah na Stránke, či už manuálne alebo automatizovaným spôsobom, bez nášho výslovného súhlasu. Akékoľvek porušenie zabezpečenia systému alebo siete vás môže vystaviť občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

8. ODŠKODNENIE, Súhlasíte s tým, že nás odškodníte za určité skutky a opomenutia. Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek a všetky nároky tretích strán, straty, zodpovednosť, škody a / alebo náklady (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie a náklady), ktoré vzniknú v dôsledku vášho prístupu na stránku alebo jej používania, vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo vášho porušenia alebo porušenia práv duševného vlastníctva alebo iného práva akejkoľvek osoby alebo subjektu akýmkoľvek iným používateľom vášho účtu.

9. ROZDELITEĽNOSŤ; ZRIEKNUTIE SA PRÁV. Ak súd z príslušnej jurisdikcie z akéhokoľvek dôvodu zistí, že niektorá podmienka alebo podmienka v týchto podmienkach používania je nevykonateľná, všetky ostatné podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení týchto Podmienok používania nepredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho, súbežného alebo následného porušenia toho istého alebo akýchkoľvek iných ustanovení týchto podmienok a žiadne zrieknutie sa účinnosti nebude, pokiaľ nebude podané písomne ​​a podpísané oprávneným zástupca vzdávajúcej sa strany.

10. ŽIADNA LICENCIA, Nič, čo sa nachádza na Stránke, by sa nemalo chápať tak, že vám udeľuje licenciu na používanie ktorejkoľvek ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré vlastníme alebo ktorákoľvek tretia strana.

11. ZMENY, Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok a urobíme tak zverejnením oznámenia na stránke.